Regulamin konkursu Facebook z dn. 23.04.2023 r.

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 23.04.2023 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma PRZESTRZEŃ. Zbigniew Burda, właściciel bloga „Droga do Kany”, z siedzibą przy ul. Przejezdnej 12/6, 03-289 Warszawa, NIP 563218067 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/drogadokany/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 10 nagród głównych tj. książek wymienionych poniżej:

  1. Obdarowani sobą. Sztuka budowania więzi. Magdalena Kleczyńska
  2. 5 języków miłości. Najpopularniejszy na świecie poradnik dla małżeństw. Gary Chapman
  3. Którędy do małżeństwa. Kogo poślubić i czy warto czekać z seksem do ślubu. Mariola i Piotr Wołochowiczowie
  4. Akrobatyka Małżeńska. Adam Szustak OP
  5. Ewa czuje inaczej. Jacek Pulikowski
  6. Jak kochać i być kochanym. John Powell
  7. Żyj w radości i miłości. 12 sposobów na odnalezienie sensu i spełnienia. Kaiser Johnson
  8. Chwilowa panna. Żyjąc pełnią życia, z nadzieją na dalszy ciąg. Magdalena Wołochowicz
  9. Ile warta jest Twoja obrączka? Książka dla pragnących kochać mimo wszystko. SYCHAR. Anna Jedna
  10. Miłość niejedno ma imię. Praktyczny poradnik dla młodzieży, rodziców i wychowawców. Mariola i Piotr Wołochowiczowie

Nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową na koszt organizatora konkursu lub jeśli zaistnieje taka możliwość – przekazane Zwycięzcom bezpośrednio.

2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – www.facebook.com/drogadokany/

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/drogdokany/

2. Konkurs trwa od 23-04-2023 (od momentu opublikowania 1. postu Organizatora o konkursie na Facebooku do 26-04-2023 do godziny: 23:55.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Od niedzieli 23.04.2023 do środy 26.04.2023 włącznie ukażą się posty konkursowe na Facebooku na profilu pod adresem https://www.facebook.com/drogdokany/

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie i zawarcie jej w komentarzu pod jednym z Postów dotyczących konkursu lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@drogadokany.pl:
    „Podziel się z nami swoim doświadczeniem: Jaka książka, spośród tych, które kiedykolwiek przeczytałeś, miała na Ciebie duży wpływ i jest Ci bardzo bliska?”

3. Każdy uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz w ramach trwania konkursu. Jeśli chce może, krótko uzasadnić swoją wypowiedź.

4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/drogadokany/

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 2 i 3 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyboru dziesięciu najbardziej ciekawych i inspirujących dla niego odpowiedzi spełniających warunku § 5. Ust. 2 i 3 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Dziesięciu wyłonionym osobom zostanie przyzna 1 książka (każdemu jedna z listy). O wyborze książki dla danej osoby decyduje Organizator.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego i w oddzielnym poście na stronie www.facebook.com/drogadokany/

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/drogadokany/ wiadomości z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny (niepotrzebne w przypadku wyrażenia chęci przez Uczestnika co do odbioru osobistego)

c. numer telefonu lub adres e-mail

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie udostępniona uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody laureatowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem

“Konkurs na Facebooku z dnia 23.04.2023 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: drogadokany.pl

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://drogadokany.pl/regulamin-konkursu-z-dn-23-04-2023-r